Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Regulamin

Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP), a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Administratorze IP – należy przez to rozumieć Użytkownika o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie kontami Użytkowników. Funkcję Administratora IP pełni wyznaczony pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
  • Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;
  • Wnioskodawcy/Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję, która za pomocą Systemu przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu;
  • IP – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
  • IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
  • Koncie – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do usług po podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła;
  • RPO WP – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
  • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający w szczególności warunki korzystania z Systemu, prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Systemu, warunki i zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Użytkowników;
  • Roli – należy przez to rozumieć zespół praw i obowiązków wynikających ze statusu Użytkownika w Systemie. Wyróżniamy następujące role: wnioskodawca (beneficjent), pracownik wnioskodawcy (beneficjenta), partner, pracownik partnera, pracownik firmy świadczącej usługi dla wnioskodawcy (beneficjenta), pracownik IP, administrator systemu IP;
  • Systemie – należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny (LSI WUP) przeznaczony do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX administrowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dostęp do Systemu po podaniu identyfikatora i hasła.  

Rozdział II

Postanowienia ogólne 

 1. Dostęp do Systemu jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. System stanowi wyłączną własność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją Systemu.
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia łamania przez jego właściciela zasad niniejszego Regulaminu. 

 Rozdział III

Cele Systemu 

 1. System to rozwiązanie wspierające proces przygotowania, złożenia oraz obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX.
 2. Cele określone w ust. 1 realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Użytkownikowi, stosownie do przyznanych uprawnień, korzystania z następujących modułów: moje konto, wnioskodawca/ beneficjent, nabory, projekty.   

Rozdział IV

Warunki korzystania z Systemu

 1. Do korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  • przeglądarki internetowej spośród wymienionych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w jej najwyższej stabilnej wersji lub jej dwóch wersji wstecz.
 2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Więcej na ten temat w zakładce polityka prywatności.
 3. System jest dostępny dla Użytkowników przez szyfrowane połączenie pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu niezbędnych do wykonania czynności związanych prawidłowym jego funkcjonowaniem.
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie danych. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.
 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Systemu.  

Rozdział V

Użytkownicy Systemu 

 1. Użytkownikiem może być każda osoba, która zarejestruje Konto w Systemie jednak poziom uprawnień uzależniony jest od pełnionej w systemie Roli. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza spełnianie warunków rejestracji oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik, wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w trakcie rejestracji konto pocztowe komunikatów systemowych.  

Rozdział VI

Konto Użytkownika Systemu 

 1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu wymaga rejestracji konta oraz kliknięcia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.
 2. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji Konta w Systemie możliwe jest wobec Użytkownika, który:
  • oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
  • oświadczył, że zapoznał się z informacją o adresie i pełnej nazwie administratora danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także celu przetwarzania danych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
  • podał wszystkie wymagane dane.
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator IP ma obowiązek:wezwać
  • Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, lub
  • zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator IP może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Dla każdego Użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Systemu.
 6. Identyfikator użytkownika jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z Systemu nie jest przydzielany innej osobie.
 7. Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:
  • hasła powinny mieć co najmniej szesnaście znaków i muszą zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
  • hasło jest zmieniane przez każdego z Użytkowników nie rzadziej niż raz na 30 dni, a po tym okresie podczas logowania System automatycznie wymusza zmianę hasła;
  • hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadnięcie lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, nazwisko Użytkownika);
  • hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora, którym się posługuje.
 9. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta innym osobom, a w szczególności hasła dostępu.
 10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób.
 11. Przy opuszczeniu miejsca pracy dostęp do Systemu powinien być blokowany przez wybranie co najmniej jednej z  poniższych opcji:
  • zastosowanie mechanizmu zawieszania pracy systemu operacyjnego;
  • wylogowania się Użytkownika z Systemu.  

Rozdział VII

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) jest Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
 2. Przetwarzane dane osobowe należą do zbioru danych pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. A. S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. W sprawach danych osobowych przetwarzanych w systemie LSI WUP można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Kontakt do niego podany jest na stronie internetowej www.wuprzeszow.praca.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych VII–IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i realizacji projektów, w szczególności: potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązków Państwa członkowskiego w zakresie procesów związanych z realizacją RPO WP 2014-2020.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c oraz lit e, a także art. 9 ust. 2 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO a także na podstawie następujących dokumentów będących podstawą do pełnienia przez WUP Rzeszów funkcji IP RPO WP 2014-2020:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r., ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 11081/2006
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwana dalej ustawą wdrożeniową,
  • Porozumienie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji RPO WP na lata 2014-2020, zmienione aneksami,
  • Porozumienie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienione aneksami.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy następujących instytucji:
  • Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
  • Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
  • podmiotów realizujących badania ewaluacyjne na zlecenie instytucji IZ RPO WP lub Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
  • specjalistycznych podmiotów realizujących na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej kontrole oraz audyt w ramach RPO WP 2014-2020, oraz eksperci zaangażowani w proces oceny wniosków o dofinansowanie, wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na usługę wdrożenia i usługę rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) konieczne było powierzenie przetwarzania danych osobowych ich wykonawcom (kolejne umowy na czas określony z podmiotami realizującymi usługę). Wykonawca obecnie realizowanej umowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 9. Dane osobowe gromadzone w LSI WUP będą przetwarzane do dnia wyłączenia systemu – wstępnie planowanego na dzień 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o których mowa w art. 140 ust.1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust 3 Ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania Danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 10. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania obowiązków Państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i realizacji Programu, a podanie ich jest warunkiem koniecznym do rejestracji w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) i do wzięcia udziału w procesie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych VII–IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
 11. Zakres danych niezbędnych przy utworzeniu konta użytkownika systemu obejmuje imię, nazwisko i adres e-mail. W dalszej kolejności użytkownik uzupełnia dane wnioskodawcy/beneficjenta, obejmujące następujące pozycje:
  • Nazwa wnioskodawcy,
  • Forma prawna,
  • Forma własności,
  • NIP,
  • REGON,
  • PKD,
  • Adres siedziby – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,
  • Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta (imię i nazwisko),
  • Osoba do kontaktów roboczych  (imię i nazwisko), telefon, fax, adres a-mail, adres – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;
  • Dane partnerów, obejmujące następujące pozycje:
   1. Nazwa organizacji/instytucji,
   2. Forma prawna,
   3. Forma własności,
   4. NIP,
   5. REGON,
   6. Adres siedziby - ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,
   7. Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (imię i nazwisko). 
 12. Wprowadzając dane do systemu przy wypełnianiu pól dotyczących zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca ma możliwość zawarcia danych dotyczących np. personelu projektu, jednak wypełniający wniosek zobowiązany jest przy tym do zachowania zasady minimalizacji danych, która ogranicza zakres przetwarzanych danych osobowych do tego, co adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, w jakich dane są przetwarzane. Ponadto biorąc pod uwagę zakres danych, jakie zawiera zbiór, do którego należą dane przetwarzane w LSI WUP, zakres podawanych danych dotyczących personelu nie może być szerszy niż przedstawione poniżej pozycje:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Kraj,
  • PESEL,
  • Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo),
  • NIP,
  • REGON,
  • Forma zaangażowania,
  • Okres zaangażowania w projekcie,
  • Wymiar czasu pracy,
  • Godziny czasu pracy,
  • Stanowisko,
  • Data zaangażowania w projekcie,
  • Kwota wynagrodzenia,
  • Nr rachunku bankowego,
  • Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo).
 13. W przypadku wniosków pozytywnych formalnie, dane zostają przeniesione, z LSI WUP do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym jest Minister ds. rozwoju regionalnego.
 14. WUP Rzeszów gromadzi informacje o adresie IP z którego Użytkownik LSI WUP uwierzytelnia się w Systemie oraz identyfikatory plików cookie - w szczególności w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu, naruszeniu ochrony danych osobowych, rozumianych jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.
 15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w LSI WUP ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych,
  • sprostowania jej danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy  istnieje podejrzenie, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 16. Osoba wprowadzająca do wniosku o dofinansowanie projektu dane osobowe inne niż własne (dane innej osoby), powinna wcześniej poinformować tę osobę o tym, że jej dane będą przetwarzane w systemie LSI WUP i zapoznać ją z treścią niniejszego rozdziału regulaminu oraz klauzuli informacyjnej – jest to niezbędne do wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w  art. 13 i 14 RODO. 

 Rozdział VIII

Korzystanie z Systemu 

 1. Każda stacja robocza, na której odbywa się praca w Systemie powinna posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Oprogramowanie antywirusowe musi posiadać automatyczną aktualizację z sieci Internet lub z lokalnego repozytorium wykonywaną nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub zakłócać działanie Systemu. W przypadku stwierdzenia takich działań, Administrator IP wzywa Użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy, bądź blokuje jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. Zamieszczanie w Systemie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratora IP.
 4. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.  

Rozdział IX

Odpowiedzialność 

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Systemie przez Użytkowników.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Systemie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Systemie odsyłacz.  

Rozdział X

Zgłoszenia problemów, uwag 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemu mogą być zgłaszane przez Użytkownika i są analizowane przez odpowiednie służby informatyczne zgodnie z procedurą wsparcia technicznego.  

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez system LSI WUP – przy pierwszym logowaniu się Użytkownika do systemu po zmianie Regulaminu.
 3. Regulamin nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących funkcjonowania i zabezpieczenia Systemu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.