Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Zgłoś problem

Wyślij zgłoszenie o problemie technicznym z systemem LSI WUP. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami, które należy kierować w odrębnym trybie do właściwej instytucji ogłaszającej nabór. Szczegółowa procedura dotycząca funkcjonowania wsparcia technicznego dla użytkowników dostępna jest w zakładce Pomoc.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP). Kliknij, aby rozwinąć

W związku z korzystaniem z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego  pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

2. podstawą przetwarzania danych osobowych są:

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);

3. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014-2020;

4. przetwarzane w systemie dane osobowe należą do zbioru danych pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20;

5. moje dane osobowe mogą zostać mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP oraz specjalistycznym podmiotom realizującym na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej kontrole oraz audyt w ramach RPO WP 2014-2020;

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP);

7. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki


Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)
Rozwiąż równanie matematyczne