Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Zgłoś problem

Wyślij zgłoszenie o problemie technicznym z systemem LSI WUP. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami, które należy kierować w odrębnym trybie do właściwej instytucji ogłaszającej nabór. Szczegółowa procedura dotycząca funkcjonowania wsparcia technicznego dla użytkowników dostępna jest w zakładce Pomoc.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP). Kliknij, aby rozwinąć

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) jest Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

 2. Przetwarzane dane osobowe należą do zbioru danych pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. A. S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. W sprawach danych osobowych przetwarzanych w systemie LSI WUP można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Kontakt do niego podany jest na stronie internetowej www.wuprzeszow.praca.gov.pl;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych VII–IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i realizacji projektów, w szczególności: potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020;

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązków Państwa członkowskiego w zakresie procesów związanych z realizacją RPO WP 2014-2020;

 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c oraz lit e, a także art. 9 ust. 2 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO a także na podstawie następujących dokumentów będących podstawą do pełnienia przez WUP Rzeszów funkcji IP RPO WP 2014-2020:

 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r., ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 11081/2006

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwana dalej ustawą wdrożeniową,

  • Porozumienie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji RPO WP na lata 2014-2020, zmienione aneksami,

  • Porozumienie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienione aneksami.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy następujących instytucji:

 

 • Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
 • Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • podmiotów realizujących badania ewaluacyjne na zlecenie instytucji IZ RPO WP lub Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
 • specjalistycznych podmiotów realizujących na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej kontrole oraz audyt w ramach RPO WP 2014-2020, oraz eksperci zaangażowani w proces oceny wniosków o dofinansowanie, wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 1. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na usługę wdrożenia 
  i
   usługę rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) konieczne było powierzenie przetwarzania danych osobowych ich wykonawcom (kolejne umowy na czas określony z podmiotami realizującymi usługę). Wykonawca obecnie realizowanej umowy (Britenet Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa) może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych (podwykonawca, któremu zostały przekazane do dalszego przetwarzania dane: Hostersi Sp. z o.o., ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik).

 2. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Dane osobowe gromadzone w LSI WUP będą przetwarzane do dnia wyłączenia systemu – wstępnie planowanego na dzień 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o których mowa w art. 140 ust.1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust 3 Ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania Danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania obowiązków Państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i realizacji Programu, a podanie ich jest warunkiem koniecznym do rejestracji w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) i do wzięcia udziału w procesie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych VII–IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Zakres danych niezbędnych przy utworzeniu konta użytkownika systemu obejmuje imię, nazwisko i adres e-mail. W dalszej kolejności użytkownik uzupełnia dane wnioskodawcy/beneficjenta, obejmujące następujące pozycje:

 

  1. Nazwa wnioskodawcy,

  2. Forma prawna,

  3. Forma własności,

  4. NIP,

  5. REGON,

  6. PKD,

  7. Adres siedziby – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,

  8. Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta (imię i nazwisko),

  9. Osoba do kontaktów roboczych (imię i nazwisko), telefon, fax, adres a-mail, adres – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

 

oraz dane partnerów, obejmujące następujące pozycje:

 

  1. Nazwa organizacji/instytucji,

  2. Forma prawna,

  3. Forma własności,

  4. NIP,

  5. REGON,

  6. Adres siedziby - ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,

  7. Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (imię i nazwisko).

 

Wprowadzając dane do systemu przy wypełnianiu pól dotyczących zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca ma możliwość zawarcia danych dotyczących np. personelu projektu, jednak wypełniający wniosek zobowiązany jest przy tym do zachowania zasady minimalizacji danych, która ogranicza zakres przetwarzanych danych osobowych do tego, co adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, w jakich dane są przetwarzane. Ponadto biorąc pod uwagę zakres danych, jakie zawiera zbiór, do którego należą dane przetwarzane w LSI WUP, zakres podawanych danych dotyczących personelu nie może być szerszy niż przedstawione poniżej pozycje:

 

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Kraj,

  4. PESEL,

  5. Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo),

  6. NIP,

  7. REGON,

  8. Forma zaangażowania,

  9. Okres zaangażowania w projekcie,

  10. Wymiar czasu pracy,

  11. Godziny czasu pracy,

  12. Stanowisko,

  13. Data zaangażowania w projekcie,

  14. Kwota wynagrodzenia,

  15. Nr rachunku bankowego,

  16. Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo).

 

 1. W przypadku wniosków pozytywnych formalnie, dane zostają przeniesione, z LSI WUP do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym jest Minister ds. rozwoju regionalnego.

 2. WUP Rzeszów gromadzi informacje o adresie IP z którego Użytkownik LSI WUP uwierzytelnia się w Systemie oraz identyfikatory plików cookie 
  - w szczególności w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu, naruszeniu ochrony danych osobowych, rozumianych jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.

 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w LSI WUP ma prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych,

  2. sprostowania jej danych osobowych,

  3. ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,

  4. sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy istnieje podejrzenie, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Osoba wprowadzająca do wniosku o dofinansowanie projektu dane osobowe inne niż własne (dane innej osoby), powinna wcześniej poinformować tę osobę o tym, że jej dane będą przetwarzane w systemie LSI WUP i zapoznać ją z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej – jest to niezbędne do wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Załączniki


Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)
Rozwiąż równanie matematyczne