Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP)

Ochrona prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (zwany dalej WUP Rzeszów) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z Lokalnego Systemu Informatycznego (zwanego dalej LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania LSI WUP. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem LSI WUP przeznaczone są na użytek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Administrowanie LSI WUP

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem LSI WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podejmuje poprzez Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrożeń i Obsługi Systemów Informatycznych ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów.

 

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników LSI WUP uzyskiwane są podczas korzystania z LSI WUP – wśród nich mogą być:

1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;

2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z LSI WUP – wśród nich mogą być:

a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czasy aktywności na serwerze, ilość jednoczesnych sesji użytkownika;

b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;

c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych, o którym mowa w pkt. I jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

III. Dane, o których mowa w  w pkt. I zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20.

 

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LSI WUP.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników LSI WUP.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

1. właściwego dopasowania LSI WUP do potrzeb użytkowników;

2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;

3. tworzenia statystyk oglądalności LSI WUP.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności LSI WUP.

 

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach LSI WUP służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony LSI WUP.

II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

III. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. 

 

Bezpieczeństwo

I. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby chronić LSI WUP przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej dla LSI WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieści odpowiednią modyfikację w niniejszym miejscu.