Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

O systemie

Informacje ogólne o Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP)

Lokalny System Informatyczny zwany dalej LSI WUP jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII, VIII, IX.

 

Główne zadania realizowane przez LSI WUP:

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami
  • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów
  • Komunikacja i korespondencja

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII, VIII, IX są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu zawartego w LSI WUP.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosku można znaleźć w zakładkach „Pomoc” lub „Często zadawane pytania” w górnym menu systemu.

W przypadku problemów technicznych zaleca się kontakt z działem wsparcia technicznego, zgodnie z dostępną procedurą. Karta elektronicznego formularza zgłoszenia błędu znajduje się w stopce pod linkiem Zgłoś problem.

 

Wersja systemu: 2.0

Rozpocznij pracę z systemem

 

System przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucję Pośredniczącą RPO WP na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.