Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Konkurs nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 Konkurs ma na celu wyłonienie operatorów systemu popytowego.

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
30.07.2018 13:11:00
Data rozpoczęcia naboru
30.08.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
07.09.2018 23:59:00

RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy, Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP - projekty konkursowe

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
30.07.2018 10:29:00
Data rozpoczęcia naboru
30.08.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
07.09.2018 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
09.04.2018 11:57:00
Data rozpoczęcia naboru
07.05.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
18.05.2018 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
09.04.2018 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
09.05.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
30.05.2018 23:59:00

RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
05.03.2018 11:28:00
Data rozpoczęcia naboru
06.04.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
30.04.2018 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
28.02.2018 13:22:00
Data rozpoczęcia naboru
30.03.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
13.04.2018 23:59:00

RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 (nr konkursu zgodnie z Ramowym Planem Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.4: RPPK.08.04.00-IP.01-18-024/17) na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
27.02.2018 07:57:00
Data rozpoczęcia naboru
29.03.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
13.04.2018 23:59:00

RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
31.01.2018 13:35:00
Data rozpoczęcia naboru
05.03.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
21.03.2018 23:59:00

RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
22.01.2018 09:02:00
Data rozpoczęcia naboru
26.02.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
16.03.2018 23:59:00

RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.11.2017 13:50:00
Data rozpoczęcia naboru
31.12.2017 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.01.2018 23:59:00