Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Odzyskiwanie konta.

Uwaga
Formularz pozwala na przekazanie konta wnioskodawcy/ beneficjenta wraz z wszystkimi danymi projektów nowemu użytkownikowi. Aby przekazać konto, należy w poniższym formularzu wypełnić dane nowego właściciela konta oraz podać numer identyfikatora konta poprzedniego właściciela. Można przekazać konto, które nie było używane przynajmniej 24 godziny.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
  • 8 - 30 znaków
  • mała litera
  • duża litera
  • cyfra
  • znak specjalny
(wymagane)

(wymagane)
(wymagane)

Regulamin Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP). Kliknij, aby rozwinąć

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP), a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze IP – należy przez to rozumieć Użytkownika o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie kontami Użytkowników. Funkcję Administratora IP pełni wyznaczony pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

2) Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

3) Wnioskodawcy/Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję, która za pomocą Systemu przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu;

4) IP – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;

5) IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

6) Koncie – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do usług po podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła;

7) RPO WP – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

8) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający w szczególności warunki korzystania z Systemu, prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Systemu, warunki i zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Użytkowników;

9) Roli – należy przez to rozumieć zespół praw i obowiązków wynikających ze statusu Użytkownika w Systemie. Wyróżniamy następujące role: wnioskodawca (beneficjent), pracownik wnioskodawcy (beneficjenta), partner, pracownik partnera, pracownik firmy świadczącej usługi dla wnioskodawcy (beneficjenta), pracownik IP, administrator systemu IP;

10) Systemie – należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny (LSI WUP) przeznaczony do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX  administrowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;

11) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dostęp do Systemu po podaniu identyfikatora i hasła.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Dostęp do Systemu jest dobrowolny i bezpłatny.

2. System stanowi wyłączną własność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją Systemu. 

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia łamania przez jego właściciela zasad niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział III

Cele Systemu

1. System to rozwiązanie wspierające proces przygotowania, złożenia oraz obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX.

2. Cele określone w ust. 1 realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Użytkownikowi, stosownie do przyznanych uprawnień, korzystania z następujących modułów: moje konto, wnioskodawca/ beneficjent, nabory, projekty.

 

Rozdział IV

Warunki korzystania z Systemu

1. Do korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

1) dostępu do Internetu;

2) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

3) przeglądarki internetowej spośród wymienionych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w jej najwyższej stabilnej wersji lub jej dwóch wersji wstecz.

2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Więcej na ten temat w zakładce polityka prywatności.

3. System jest dostępny dla Użytkowników przez szyfrowane połączenie pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu niezbędnych do wykonania czynności związanych prawidłowym jego funkcjonowaniem.

5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie danych. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

7. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Systemu.

 

Rozdział V

Użytkownicy Systemu

1. Użytkownikiem może być każda osoba, która zarejestruje Konto w Systemie jednak poziom uprawnień uzależniony jest od pełnionej w systemie Roli. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza spełnianie warunków rejestracji oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Rejestrując Konto Użytkownik, wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w trakcie rejestracji konto pocztowe komunikatów systemowych.

 

Rozdział VI

Konto Użytkownika Systemu

1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu wymaga rejestracji konta oraz kliknięcia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.

2. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji Konta w Systemie możliwe jest wobec Użytkownika, który: 

1) oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;

2) oświadczył, że zapoznał się z informacją o adresie i pełnej nazwie administratora danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także celu przetwarzania danych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

3) podał wszystkie wymagane dane.

3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator IP ma obowiązek:

1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, lub

2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator IP może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

5. Dla każdego Użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Systemu.

6. Identyfikator użytkownika jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z Systemu nie jest przydzielany innej osobie.

7. Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:

1) hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i muszą zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;

2) hasło jest zmieniane przez każdego z Użytkowników nie rzadziej niż raz na 30 dni, a po tym okresie podczas logowania System automatycznie wymusza zmianę hasła;

3) hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadnięcie lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, nazwisko Użytkownika);

4) hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora, którym się posługuje.

9. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta innym osobom, a w szczególności hasła dostępu. 

10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób. 

11. Przy opuszczeniu miejsca pracy dostęp do Systemu powinien być blokowany przez wybranie co najmniej jednej z poniższych opcji:

1) zastosowanie mechanizmu zawieszania pracy systemu operacyjnego;

2) wylogowania się Użytkownika z Systemu.

 

Rozdział VII

Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Systemie jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

2. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

5. Dane osobowe przetwarzane w Systemie należą do zbioru danych pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX.

7. Dane osobowe są przetwarzane w Systemie w związku z wykonywaniem obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014 - 2020. 

8. Przetwarzane w Systemie dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP oraz specjalistycznym podmiotom realizującym na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej kontrole oraz audyt w ramach RPO WP 2014-2020. 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Systemie, mają m.in. prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 

10. Osoba wprowadzająca do wniosku o dofinansowanie projektu dane osobowe innej osoby niż własne, powinna wcześniej poinformować tę osobę o tym, że jej dane będą przetwarzane w Systemie oraz zapoznać ją z treścią niniejszego rozdziału Regulaminu.

 

Rozdział VIII

Korzystanie z Systemu

1. Każda stacja robocza, na której odbywa się praca w Systemie powinna posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Oprogramowanie antywirusowe musi posiadać automatyczną aktualizację z sieci Internet lub z lokalnego repozytorium wykonywaną nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub zakłócać działanie Systemu. W przypadku stwierdzenia takich działań, Administrator IP wzywa Użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy, bądź blokuje jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. 

3. Zamieszczanie w Systemie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratora IP.

4. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.

 

Rozdział IX

Odpowiedzialność

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Systemie przez Użytkowników.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Systemie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Systemie odsyłacz.

 

Rozdział X

Zgłoszenia problemów, uwag

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemu mogą być zgłaszane przez Użytkownika i są analizowane przez odpowiednie służby informatyczne zgodnie z procedurą wsparcia technicznego.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2. 

4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2 z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

5. Regulamin nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących funkcjonowania i zabezpieczenia Systemu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 28 września 2015 r.

Oświadczenie użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP). Kliknij, aby rozwinąć

W związku z korzystaniem z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego  pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

2. podstawą przetwarzania danych osobowych są:

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);

3. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014-2020;

4. przetwarzane w systemie dane osobowe należą do zbioru danych pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20;

5. moje dane osobowe mogą zostać mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP oraz specjalistycznym podmiotom realizującym na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej kontrole oraz audyt w ramach RPO WP 2014-2020;

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP);

7. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


(wymagane)

Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)

Rozwiąż równanie matematyczne