Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Aktualności

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wyłącznie dla projektów w ramach Działania 7.2

Instytucja Pośrednicząca RPO WP udostępniła nową Instrukcję (wersja 4.0) wypełniania wniosku o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 7.2.

Instrukcja jest do pobrania w zakładce Pomoc.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu RPO WP 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca RPO WP udostępniła Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII, VIII, IX.

Instrukcja jest do pobrania w zakładce Pomoc.

Lokalny System Informatyczny (LSI WUP) - udostępnienie aplikacji dla użytkowników

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca RPO WP) informuje, że został udostępniony Lokalny System Informatyczny (LSI WP) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII, VIII, IX.

LSI WUP jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach programu. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do IP formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z LSI WUP należy założyć konto użytkownika. Dodatkowe informacje oraz pliki pomocy znajdują się w zakładkach górnego menu oraz w stopce.

Strona 1 z 1